Chystaná novela občanského zákoníku: ochrana spotřebitele, záruka a poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb

05.07.2022

V Parlamentu je nyní novela, kterou se mají podstatně změnit některé aspekty ochrany spotřebitele, pravidla záruky, a nově bude výslovně upraveno poskytování digitálního obsahu a služeb digitálního obsahu.

Vládní novela vychází ze směrnic EU, které mají být transponovány do českého práva. Směrnice jsou založeny na principu "úplné harmonizace", což znamená, že se nepřipouští odlišná právní úprava, a to ani pokud je např. příznivější pro spotřebitele. Sjednocení pravidel by mělo napomoci lepšímu propojení trhu EU.

Záruka za jakost

Dle současné úpravy existuje jednak zákonná záruka a jednak tzv. smluvní záruka (záruka za jakost). Dosud docházelo k pochybnostem, kdy jde o zákonnou a kdy o smluvní záruku. Nově tedy zůstane jen záruka za jakost. Ta bude moci být poskytnuta jedině nad rámec zákonem stanovených práv z vadného plnění, aby nemohlo docházet ke klamání spotřebitele ohledně toho, na co má zákonný nárok a co mu poskytuje prodávající "navíc". Na to, jaká práva mu náleží ze zákona a jaká ze záruky, bude muset prodávající spotřebitele zdarma upozornit.

Novela zpřesňuje, co to vlastně je záruka za jakost. Jde o jednostranné jednání prodávajícího (nebo např. výrobce, dovozce), kterým se zavazuje poskytnout kupujícímu určité plnění, nebude-li mít předmět plnění určité vlastnosti. V rámci záruky lze poskytnout právo odstoupit od smlouvy (tj. vrácení kupní ceny), opravu či jiné služby k nápravě. Je na prodávajícím, zda se k záruce za jakost zaváže.

Záruku bude moci převzít i v rámci reklamy. Pokud by existovaly rozdíly mezi různými prohlášeními o záruce od téhož poskytovatele, má přednost nejdelší záruční lhůta.

Uplatňování práv z vadného plnění

Novela rozšiřuje kritéria souladu se smlouvou, za jejichž dodržení odpovídá prodávající spotřebiteli. Již stávající kritéria "bezvadnosti" zboží jsou více rozvedena a zpřesněna (nadále jimi jsou hlavně soulad s ujednaným či deklarovaným popisem, druhem, množstvím, funkčností, kompatibilitou, a dále vhodnost k obvyklému účelu, dodání s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití; dále věc musí odpovídat jakostí či provedením vzorku či předloze).

Zavádí se však i nový druh vady věci. Bude jí i nedostatečná životnost. Zboží bude vadné, nebude-li mít takovou životnost, jaká je obvyklá pro zboží téhož druhu a jakou může spotřebitel rozumně očekávat, a to i např. s ohledem na reklamní sdělení prodávajícího.

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

Stejně jako dosud platí pro vytknutí vady věci 2letá lhůta, počínající převzetím věci. Dosud však bylo možné uplatnit právo z vady, která se vyskytla na věci do 2 let od převzetí - šlo tedy i o vady, které v této lhůtě nově vznikly, při převzetí ještě neexistovaly (samozřejmě nešlo o vady způsobené např. nesprávnou manipulací ze strany spotřebitele). Velkou změnou je, že nově spotřebitel bude moci prodávajícímu vytknout jen vadu, která se na věci projeví v době do 2 let od převzetí, ale už při převzetí existovala.

Pokud se však vada projeví v době do 1 roku od převzetí, bude platit vyvratitelná domněnka, že existovala již při převzetí. Důkazní břemeno bude spočívat na prodávajícím jakožto profesionálovi, který bude prokazovat, že neplnil vadně.

Pokud se vada projeví v průběhu druhého roku od převzetí, bude na spotřebiteli, aby prokázal, že věc byla vadná již při převzetí. Jakým způsobem to bude spotřebitel prokazovat? Např. znaleckým posudkem, a pokud půjde např. o nedostatečnou životnost věci, pak třeba informací o běžné životnosti jiných podobných věcí.

Prolomení hierarchie práv z vadného plnění

Dle současné úpravy existuje hierarchie prostředků nápravy: spotřebitel musí požadovat primárně výměnu či opravu věci, příp. dodání nové věci bez vad (není-li to nepřiměřené). Až pokud by to nebylo možné, nebo se vada vyskytovala opakovaně i po opravě, může odstoupit od smlouvy. Pokud ani jednu z uvedených možností nevyužije, může spotřebitel nakonec žádat přiměřenou slevu z kupní ceny.

Nově se tato poměrně složitá hierarchie zruší. Pokud bude vada závažné povahy (podstatným porušením smlouvy), bude mít spotřebitel možnost odstoupit od smlouvy nebopožadovat slevu z kupní ceny, aniž by musel požadovat opravu či výměnu. Zejména půjde o případy, kdy prodávající neodstraní vadu v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího, či vada se projeví opakovaně.

Smlouva o poskytování digitálních služeb a obsahu

Dále budou výslovně upraveny závazky, jejichž obsahem je poskytování digitálního obsahu nebo služeb digitálního obsahu. Digitální obsah jsou data vytvořená a poskytovaná v digitální podobě, např. audio a video soubory, počítačové programy, aplikace, digitální hry, e-knihy a jiné elektronické publikace. Službou digitálního obsahu je služba umožňující uživateli vytvářet, zpracovávat nebo uchovávat data v digitální podobě anebo k nim přistupovat, nebo služba, která umožňuje sdílet data v digitální podobě nahraná či vytvořená tímto nebo jiným uživatelem služby nebo jakoukoli jinou interakci s těmito daty, též technologie "software-as-a-service". Službou digitálního obsahu je např. služba sdílení video, audio či jiných souborů, zpracovávání textu, digitální hry nebo hry nabízené v prostředí "cloud computing" a sociální média. Digitální obsah a služby digitálního obsahu jsou poskytovány zpravidla za odměnu, ale odměnou se např. u sociálních médií myslí i uživatelem poskytnuté osobní údaje.

Pokud je digitální obsah poskytován na hmotném nosiči ("zboží s digitálními prvky"), podřizuje se stejnému režimu jako (spotřebitelská) koupě zboží. Zbožím s digitálními prvky budou např. "chytré" telefony, hodinky, spotřebiče či počítače. Naopak se nejedná o věci, které slouží jen jako nosič (DVD, CD, flash-disk). Naopak služby digitálního obsahu či digitální obsah neposkytovaný na hmotném nosiči mohou být poskytovány na základě smluv různých typů.

Digitální obsah či službu digitálního obsahu lze poskytnout jednorázovým plněním (např. zpřístupnění nové e-knihy), nebo může jít o soustavné plnění po určitou dobu (např. poskytnutí počítačového programu na určitou dobu s tím, že se v určitých intervalech bude aktualizovat).

Odpovědnost poskytovatele za aktualizace

Poskytovatel bude odpovídat za to, že si digitální obsah či služba uchovají vlastnosti, které měly při převzetí, i po určitou dobu po převzetí - a to po dobu, po kterou to spotřebitel může rozumně očekávat. Často tato doba bude odpovídat 2 letům (tj. době kdy spotřebitel může vytknout vady prodávajícímu), ale může být sjednána i delší. Pokud je plněno po dobu delší než 2 roky, má kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době. Odpovědnost za "uchování si vlastností" bude zahrnovat i např. odpovědnost za aktualizaci digitálního obsahu či služby digitálního obsahu.

Specifikem u poskytování digitálního obsahu a služeb digitálního obsahu bude rozšíření vyvratitelné domněnky (oproti "klasickým" spotřebitelským smlouvám), že bylo plněno vadně. Uživatel bude moci vytknout vadu, která se u digitálního obsahu projeví nebo vyskytne za trvání závazku. Jde-li o jednorázové plnění, může vytknout vadu, která se na digitálním obsahu projeví v době dvou let od zpřístupnění. Důkazní břemeno, že byl digitální obsah poskytnut či poskytován bez vad, bude tížit jen poskytovatele