Možnosti obrany proti exekuci postihující majetek osoby odlišné od dlužníka

19.07.2022

Při výkonu rozhodnutí (exekuci) v praxi často nastává situace, kdy je soudním exekutorem postihnut majetek nepatřící povinnému - dlužníkovi, ale třetí osobě na exekučním řízení nezúčastněné, které má k věci právo vylučující exekuci (zejména právo vlastnické, ale i právo držby). Pro tyto případy umožňuje exekuční řád a občanský soudní řád takové osobě obranu spočívající jednak v návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu, a následně případně i v podání vylučovací (excindační) žaloby.

Pokud soudní exekutor nevyužije pro provedení exekuce přikázání pohledávky nebo srážky ze mzdy a jiných příjmů, případně tyto způsoby nevedou k uhrazení pohledávky, může přistoupit k prodeji movitých či nemovitých věcí.

U nemovitých věcí bývá s ohledem na zásadu materiální publicity katastru nemovitostí vzácné, aby exekutor vedl exekuci za nemovitostí ve vlastnictví osoby odlišné od povinného. Nicméně do pozice osoby s právem k nemovité věci, které vylučuje exekuci, se za určitých okolností může dostat vlastník zástavního nebo zadržovacího práva.

Movité věci se při výkonu exekuce, konkrétně mobiliární exekuci, sepíší vykonavatelem soudního exekutora - i mezi laickou veřejností panuje povědomí o existenci žlutých nálepek s razítkem soudního exekutora, kterými se sepsané věci označují. Pokud je osoba s právem k věci vylučující exekuci přítomna již u soupisu, může soudnímu vykonavateli při této příležitosti rovnou předložit doklady prokazující toto právo (např. kupní či darovací smlouvu prokazující vlastnické právo). Vykonavatel může po jejich vyhodnocení od sepisu konkrétní věci upustit, ovšem může se rozhodnout i o jejich zahrnutí do soupisu.

Návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu - pozor na lhůty

V případě sepisu movité věci se osoba s právem k věci nepřipouštějící exekuci může bránit, a to podáním návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu. Návrh se podává písemně k soudnímu exekutorovi, který věc pojal do soupisu (typicky ten, který byl pověřen vedením exekuce), a je jej nutné podat do 30 dní ode dne, kdy se navrhovatel o soupisu dozvěděl. K návrhu je třeba přiložit doklady a listiny prokazující právo k věci nepřipouštějící exekuci - tyto věci pak samozřejmě označit, např. odkazem na číslo položky v soupise. Může ovšem nastat situace, kdy osoba s právem k věci vylučující exekuci není mobiliární exekuci přítomna, a nemusí tak mít potřebné informace k podání návrhu. V takovém případě je soudní exekutor povinen sdělit této osobě potřebné informace (např. spisovou značku nebo jméno povinného), a to na její žádost.

Soudní exekutor je povinen rozhodnout o návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu do 15 dnů od jeho doručení. Pokud pak vyhodnotí úplný, srozumitelný a určitý návrh jako důvodný, případně souhlasí-li s vyškrtnutím věcí věřitel, rozhodne o vyškrtnutí věcí ze soupisu.

Zamítnutí návrhu a podání žaloby - další lhůty

Pokud soudní exekutor podaný návrh zamítne, a to i částečně, navrhovatel může do 30 dní od doručení zamítavého rozhodnutí podat žalobu na vyloučení věci ze soupisu k exekučnímu soudu (místně příslušný soud dlužníka, případně v jehož obvodu má dlužník majetek). Žalovaným není soudní exekutor, ale oprávněný (věřitel), přičemž předmětem řízení bude určení existence práva žalobce k věci, které vylučuje exekuci.

Nutno podotknout, že nepodání návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu není překážkou pro podání žaloby. Současně však vylučovací žalobu nelze podat, jestliže sepsané věci byly již prodány. V takovém případě se osoba, jejíž věci byly prodány, může po věřiteli domáhat vydání výtěžku zpeněžení věci, tzv. žalobou z lepšího práva.

Závěrem

Jak plyne z výše uvedeného, tak občanský soudní řád i exekuční řád poskytují osobám, jejichž majetek byl prováděním výkonu rozhodnutí nedůvodně dotčen, nástroje k obraně svých práv. Efektivitu těchto nástrojů je však nutné posuzovat v kontextu reality běžné životní zkušenosti. Má-li být předpokladem úspěšné obrany prokázání existence práva k věci vylučující exekuci, pak nesmíme pominout, o jaké životní situace se bude typicky jednat a jaké doklady o tomto právu vůbec mohou existovat. Výkonem rozhodnutí totiž nezřídka bývají postihnuty věci rodiny či jiných osob žijících ve společné domácnosti s dlužníkem (výjimku tvoří majetek náležící do společného jmění manželů, který do určité míry postihnout lze). Ve svém vlastnictví přitom má každý z nás spoustu věcí často nezanedbatelné hodnoty, ke kterým bychom ale doklady o existenci vlastnického práva sháněli jen stěží - např. ne každý obdrží na Štědrý den i složku darovacích smluv. Při řízení o excindační žalobě je, na rozdíl rozhodování o návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu soudním exekutorem, vedeno dokazování, kde existenci vlastnického práva mohou kromě listinných důkazů doložit i svědecké výpovědi.

Pokud se Vám stalo, že exekutor při výkonu rozhodnutí vůči někomu jiném sepsal či rovnou odvezl věc, která Vám patří, doporučujeme s řešením problém neotálet, a nejlépe ihned oslovit advokáta.