Odškodnění zranění při pádu v tramvaji, aneb škoda z provozu dopravních prostředků

18.01.2024

Nastoupíte do tramvaje, ta se rozjede, Vy upadnete a zraníte se. Je dopravní podnik povinen Vám zaplatit bolestné?

Provozovatel dopravy má objektivní odpovědnost za újmu vyvolanou zvláštní povahou tohoto provozu (§ 2927 občanského zákoníku). Jedná se o odpovědnost provozovatele za výsledek, a tedy není podmíněna jeho protiprávním jednáním ani zaviněním.

V určitých případech se může provozovatel odpovědnosti zprostit (liberační důvod):

  • pokud provozovatel vynaložil veškeré úsilí, které lze požadovat, k zabránění vzniku újmy, a zároveň
  • újma byla způsobena okolností nemající původ v provozu ("okolnosti vně provozu", např. sesuv půdy, pád stromu, napadení řidiče přepravovanou osobou, konflikt mezi cestujícími, výbuch či požár látek přenášených pasažérem).

Naopak liberace provozovatele je vyloučena, pokud je újma vyvolána okolností mající původ v provozu (např. nedostatky nebo vady materiálu, technický stav dopravního prostředku, selhání nebo nedostatek činnosti osob použitých v provozu). Provozovatel bude v takovém případě vždy odpovídat za újmu vzniklou zvláštní povahou provozu.

V případě, který nedávno soudil Nejvyšší soud, nastoupila dovolatelka do tramvaje, a ve chvíli, kdy jí jiný pasažér uvolňoval místo, se tramvaj rozjela, dovolatelka upadla a zranila se. Dovolatelka tedy upadla při běžném jízdním manévru – rozjezdu tramvaje. Projevily se vlastnosti typické pro provoz tramvaje (zrychlený pohyb, rozjezdová akcelerace), nikoliv okolnosti vně provozu. Liberace dopravce proto nepřichází v úvahu a dopravce odpovídá za újmu zraněné cestující - dovolatelce.

Totéž by platilo i v případě, že by zvláštní povahou provozu vznikl jiný druh újmy; např. trvalé následky upadnuvšího cestujícího (dopravce by byl povinen k náhradě za ztížení společenského uplatnění), ztráta na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, škoda na věcech (př. cestující by si při pádu zničil oblečení), atd. které by tak provozovatel byl povinen nahradit. 

Dle výkladu Nejvyššího soudu je tedy odpovědnost dopravce za škodu poměrně široká. Naopak osobám poškozeným provozem dopravního prostředku se otevírá možnost odškodnění.

Tolik shrnutí hlavních bodů aktuální judikatury Nejvyššího soudu (rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 25. 10. 2023, č. j. 25 Cdo 154/2023-136). Vzhledem k závaznosti rozhodnutí Nejvyššího soudu pro nižší soudy lze předpokládat, že skutkově podobný případ by soudy rozhodly dle uvedených pravidel. K tomu je však třeba říct, že odborná literatura nyní toto rozhodnutí diskutuje a případné odlišné závěry může vzít v budoucnu v potaz i soudní praxe.