Rozdělení pozemku - jak na to?

17.10.2022

Chtěli byste prodat část svého pozemku? Nebo směnit část svého pozemku za část sousedova pozemku? Nebo svůj pozemek rozdělit mezi děti? Tyto situace se v praxi řeší často. Jaký je tedy postup? 

Pozemek, nebo parcela?

Pozemek je částí zemského povrchu, oddělenou určitým způsobem od sousedních částí, zejména vlastnickou hranicí. Pozemky se v katastru nemovitostí evidují jako parcely

Parcela je pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem. Pozemek se může skládat z více parcel. Pokud tedy nakládáme s pozemkem, budou důležité parcely - a jejich parcelní čísla.

Jak na prodej/darování/směnu části pozemku?

Zkontrolujte v katastru nemovitostí, zda se Váš pozemek skládá z jedné či více parcel. Pokud je parcel více, lze s nimi zpravidla nakládat bez dělení. Pokud jde o jednu parcelu, a Vy chcete převést na někoho jiného jen část pozemku, bude třeba nejdříve pozemek rozdělit.

O rozdělení pozemku rozhoduje stavební úřad v územním řízení. Pro rozdělení pozemku musíte mít důvod, který bude stavební úřad posuzovat (zejm. zda je oddělený pozemek vymezen tak, aby velikostí, polohou či prostorovým uspořádáním umožňoval využití pro daný účel, zda bude dopravně napojen na veřejnou komunikaci). Stavební úřad však bude posuzovat i jiné skutečnosti.

Jak začít?

Pokud Vás nezastupuje zkušený advokát, nic nezkazíte tím, že se nejdřív zastavíte na stavebním úřadě a neformálně se poradíte s úředníky ohledně plánovaného dělení pozemku. Mohou Vám dopředu nezávazně posoudit, zda žádost o dělení "projde".

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení pozemku

Vyplňte formulář žádosti o vydání rozhodnutí o dělení pozemku. Formulář je dostupný na webu Ministerstva pro místní rozvoj - odkaz zde

V žádosti je třeba popsat, jak bude pozemek rozdělen, jaké budou výměry nových pozemků a jaké jsou důvody rozdělení.

Dále je třeba přiložit všechny přílohy, uvedené v části B. formuláře.

Zejména je potřeba přiložit návrh geometrického plánu. V této fázi stačí vytisknout příslušnou část katastrální mapy, červeně označit plánované hranice, přibližně nové pozemky okótovat, označit je písmeny, a vyznačit přístupy z nových pozemků na veřejné komunikace.

Dále je třeba dodat závazná stanoviska dotčených orgánů (př. orgán ochrany přírody a krajiny).

Pokud pozemek vlastní více spoluvlastníků, musí všichni s rozdělením udělit souhlas.

Žádost včetně příloh se podává na příslušném stavebním úřadě.

Rozhodnutí stavebního úřadu - jak dlouho trvá? A jaký je správní poplatek?

V jednoduchých případech stavební úřad rozhoduje ve lhůtě do 60 dní, ve zvlášť složitých případech nejdéle ve lhůtě do 90 dnů. Správní poplatek je 1.000,- Kč.

Stavební úřad žádost schválí bez dalšího, nebo schválí a vymezí podmínky pro rozdělení pozemků a určení nových hranic, případně zamítne, pokud by např. rozdělením byly ohroženy zájmy vlastníků okolních pozemků či veřejný zájem.

U některých druhů pozemků dělení podléhá speciálním podmínkám. Např. pokud by u lesního pozemku měla rozdělením klesnout výměra pod 1 ha, je k rozdělení třeba souhlasu orgánu státní správy lesů. Ten souhlas nevydá, pokud by tvar nebo velikost nového pozemku neumožňoval řádné hospodaření v lese.

V rozhodnutí stavebního úřadu jsou důležité údaje: zejm. parcelní čísla, určení hranic nových pozemků, přístup k veřejné komunikaci ke každému pozemku, a vše je též zakresleno na mapě v grafické příloze.

Geometrický plán

Přichází na řadu zpracování geometrického plánu (tzv. "geometrák"). Ten Vám v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu zpracuje odborně způsobilá osoba, oprávněný zeměměřičský inženýr (jejich seznam je uveden na webu Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního - odkaz zde).

Geometrický plán je poté třeba v elektronické podobě doručit katastrálnímu úřadu, který ověří, zda odpovídá platným právním předpisům. Katastrální úřad opatří geometrický plán souhlasem a očísluje nově vzniklé parcely.

Převod nového pozemku

Pokud nově vzniklý pozemek rovnou chcete převést do vlastnictví jiné osoby, je třeba sepsat a uzavřít příslušnou smlouvu (typicky kupní, darovací, směnnou). Předmět převodu by měl být ve smlouvě označen jako "pozemek vzniklý oddělením z pozemku parc. č. ..., katastrální území ... na základě geometrického plánu č. ..., ze dne ..., vypracovaného Ing. ..., který je nedílnou součástí této smlouvy". Geometrický plán bude nedílnou součástí smlouvy o převodu nově vzniklého pozemku. Smlouvu, "geometrák" a územní rozhodnutí (souhlas) stavebního úřadu je třeba přiložit k formuláři návrhu na vklad vlastnického práva nabyvatele do katastru nemovitostí. Správní poplatek za návrh na vklad činí 2.000,- Kč.

Vzor návrhu na vklad je dostupný online na webu ČÚZK - odkaz zde. U převodu nově vzniklého pozemku je však potřeba jej podat v listinné podobě, protože nově vzniklé pozemky ještě nejsou zapsány do katastru - v elektronickém formuláři by se tedy "nepropsaly".

Lhůta k provedení vkladu do katastru je 30 dnů od doručení návrhu katastrálnímu úřadu. Kvůli 20 denní ochranné lhůtě, kdy ze zákona nelze vklad provést, bývají vklady provedeny ke konci lhůty.

Zatím nový pozemek nepřevádím - vyznačení nových parcel v katastru nemovitostí

Pokud zatím nově vzniklý pozemek nepřevádíte, stačí podat na katastrální úřad geometrický plán a územní rozhodnutí (souhlas) stavebního úřadu. Nemění-li se vlastnictví pozemku, neplatíte ani správní poplatek 2.000,- Kč.