Vydědění

23.06.2022

Kdo je nepominutelný dědic a co je to povinný díl? Vydědit lze tzv. nepominutelné dědice. Tím jsou děti zůstavitele, a pokud ty nedědí, tak jejich děti. Nepominutelným dědicům náleží "povinný díl", odpovídající 1/4 zákonného dědického podílu (u nezletilých dědiců jsou to 3/4). O povinný díl zůstavitel nesmí nepominutelné dědice zkrátit - výjimkou je vydědění.

Povinný díl však není podílem z pozůstalosti, ale jde jen o pohledávku na vyplacení peněžní částky rovnající se hodnotě povinného dílu. Tuto pohledávku může nepominutelný dědic uplatnit vůči povolaným dědicům a odkazovníkům.

Důvody vydědění

Vydědit lze jen nepominutelné dědice, a to jen ze zákonných důvodů, tedy pokud dědic:

Dále jsou zde dva speciální důvody vydědění, jejichž smyslem je ochrana rodiny zůstavitele před nepříznivými důsledky chování nepominutelného dědice v majetkové oblasti. Pokud je důvodná obava, že nepominutelný dědic nezanechá pro své potomky ani povinný díl, tedy

jde o zákonné důvody vydědění. Podmínka může být splněna i přesto, že nepominutelný dědic není v insolvenci. Není vyžadováno ani to, aby dědic již utratil značnou část svého majetku, pokud se přesto nedá pochybovat o jeho marnotratné povaze. Podmínkou těchto dvou důvodů vydědění nicméně je, že zůstavitel dětem svého vyděděného potomka, příp. jejich dětem, zůstaví povinný díl. Pokud však nepominutelný dědic nemá děti, nelze jen z uvedených dvou důvodů platně vydědit.

Nejčastější způsoby vydědění

Nejčastější důvod vydědění je "neprojevování skutečného zájmu". Ale pozor! Co to je "opravdový zájem" může být oříšek. Například: je-li skutečnost, že potomek neprojevoval o zůstavitele opravdový zájem, důsledkem toho, že zůstavitel neprojevoval zájem o svého potomka, nelze bez dalšího považovat nedostatek zájmu potomka za důvod jeho vydědění. Naopak v případě, kdy způsob projevu zájmu potomka o zůstavitele trvale překračuje zásady společenské slušnosti, může dle judikatury znamenat, že potomek "neprojevuje opravdový zájem".

Dalším častým důvodem je dědicovo trvalé vedení nezřízeného života. Ovšem pokud dědic žije nezřízeným životem v důsledku špatného zacházení v dětství či nedostatečné výchovy ze strany zůstavitele, nelze jej z tohoto důvodu platně vydědit.

Jakým způsobem může zůstavitel někoho vydědit?

Typicky tak lze učinit písemným prohlášením o vydědění. Pro formu této listiny se použijí stejná pravidla, jako pro formu závěti. Prohlášení o vydědění lze tak učinit, změnit nebo zrušit

V prohlášení o vydědění musí zůstavitel výslovně uvést, že nepominutelného dědice vyděďuje, tedy vylučuje jej z práva na povinný díl nebo ho v tomto právu zkracuje.

Vydědění lze dále však lze učinit i "mlčky a po právu". Pokud zůstavitel např. v závěti opomene nepominutelného dědice, a k opomenutí došlo vědomě, přičemž se tento dědic dopustil něčeho, co naplňuje zákonný důvod vydědění, který se následně prokáže ve sporném soudním řízení, jedná se též o platné vydědění.

Tipy na konec 

Tak jako u závěti, prohlášení o vydědění může sepsat jen jedna osoba sama za sebe. Neplatné by bylo např. společné prohlášení rodičů o vydědění jejich marnotratného syna.

Nelze někoho vydědit "preventivně" pro případ, že se začne chovat hůře k zůstaviteli, nebo začne žít nezřízený život. Důvod vydědění musí existovat v době, kdy zůstavitel prohlášení o vydědění sepisuje.

Není možné sepsat prohlášení o vydědění na počítači bez svědků, nedostatek formy by způsobil neplatnost takového vydědění.